Đổi tên website trong WordPress thì làm thế nào?

Ngày 6 / Tiết dự phòng / Thời lượng 10 phút. Mục lục khóa 100 ngày làm web.

Phần này bạn sẽ được học kỹ sau, trong bài khám phá thêm trang quản trị của WordPress, tuy nhiên nếu giờ bạn muốn đổi luôn, do nhập nhầm trong quá trình bạn cài đặt WordPress trên hosting thì làm như sau:

  • Tại trang quản trị, bạn vào Settings > General:
Settings > General
Settings > General
  • Click vào chỗ Site Title và sửa theo ý bạn:
Sửa lại tên website
Sửa lại tên website
  • Kéo xuống cuối, nhấn Save Changes để lưu thay đổi:
Save Changes để lưu và hoàn thành cài đặt
Lưu thay đổi

Vậy là tên website sẽ được thay đổi theo ý của bạn.